www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

15.9.2007  Vyhodnocení semináře ENERGO -KOLÍN I


Semináře se zúčastnili nejen zákazníci MTH, ale i zástupci škol, úřadů a ostatních podnikatelských aktivit. Úvodní slovo přednesl tajemník Městského úřadu v Kolíně Mag. Jiří Kamínek, který kladně kvitoval tyto aktivity i v souvislosti se vstupem strategického partnera Energie AG do městské společnosti a seznámil přítomné s ostatním děním v regionu.  

Po zahájení bylo předáno čestné ocenění paní Jarmile Jeníčkové energetičce SBD Kolín, které společnost MTH každoročně uděluje osobám za příkladnou spolupráci v oblasti technického rozvoje a energetických úspor. V odborném bloku semináře vystoupil jako první ing. Zdeněk Žabička, který se věnoval problematice navrhování a provozu teplé vody. Z jeho přednášky lze shrnout následující závěry : Při průtoku vody ve vnitřním vodovodu nemá kolísat nastavené množství vody vytékající z armatur. Ve vodovodu nesmí vznikat slyšitelné tlakové rázy. Průtok vody vnitřním vodovodem nemá vyvolávat hlukové projevy v okolních místnostech.

Doba, která uplyne od otevření armatury po dosažení potřebné teploty, by neměla být delší než 30 vt. Teplota vody během otevření armatury nemá kolísat. Voda, která vytéká z armatury, musí mít stejnou kvalitu jako voda ve veřejném vodovodu, ze kterého je nemovitost připojena. Projektant by vždy měl při návrhu rozvodů vody zvážit, zda výhodná vlastnost zvoleného materiálu v jedné oblasti je dostatečně vyvážena nevýhodou v oblasti jiné. V žádném případě se nesmí při dimenzování potrubí hydraulicky hladkých potrubí používat metoda „o stupeň menší“. Žádné potrubní systémy by se neměly navrhovat odhadem.

Zatím se příliš nedává do souvislostí s návrhem vnitřního vodovodu výskyt bakterií Legionella pn. v soustavách teplé vody přesto, že je to jedna z možných podmínek výskytu Ve druhé části vystoupil ing. Vladimír Valenta, který přítomné seznámil s regulací tepla v objektech s využitím termostatických radiatorových ventilů. Při jeho přednášce došlo i na zajímavé dotazy. Za nejdůležitěkší body jeho přednášky se dá považovat : Termostatické radiátorové ventily (TRV), které se osazují na otopná tělesa, regulují teplotu vzduchu v místnosti. Sestávají z ventilové části a z regulační hlavice. Pokud TRV udržují teplotu vzduchu v místnostech v optimální výši a v požadovaném rozsahu, zabraňují přetápění místností a tak dochází k úsporám tepla na vytápění. Když během vytápěcího období udržíme teplotu vzduchu v místnosti o 1 stupeň nižší, dosáhneme 6,5% úspory tepla na vytápění. Pokud o 2 stupně, tak dosáhneme úspory 2 x 6,5 = 13 %, atd. Při chladnějším či zcela studeném otopném tělese je-li místnost natopena na požadovanou teplotu, neznamená, že vytápění nefunguje! TRV zajistí maximální úspory tepla na vytápění tehdy, když je vytápěcí soustava vybavena centrální regulací. Ta je situována v kotelnách, výměníkových stanicích nebo přímo v domech. Osazení TRV musí být prováděno podle jednoduchého projektu.

Projekt vychází z hydraulického výpočtu vytápěcí soustavy. Na základě výpočtu je stanoveno nastavení TRV a podpůrných armatur (seřizovacích aramatur a regulátorů tlakových rozdílů). Bez řízení tlakových rozdílů by na TRV docházelo k nepříjemným hlukům. Poslední téma bylo věnováno novým moderním trendům v dodávce tepla a teplé vody přímo do bytů. Tuto přednášku vedl ing.Michal Kučera, který přítomné seznámil s různými typy bytových předávacích stanic, možností jejich instalace a využitím. Tyto stanice splňují max. komfort vytápění a ohřevu teplé vody v porovnání s ostatními bytovými zdroji. V této oblasti MTH připravuje ve spolupráci s odborem správy majetku MÚ v Kolíně pilotní projekt 15 bj v Zengrově ul. v Kolíně IV.

Na závěr vystoupil ředitel MTH p. Jan Hladík, který shrnul celý program, poděkoval všem zúčastněným s přáním dalšího setkání u příležitosti Energo Kolín II . Věříme, že seminář splnil svůj účel, což lze dokladovat poměrně vysokou účastí a kladnou odezvou na jednotlivá témata. Rádi bychom přivítali případné návrhy témat, které Vás zajímají.


Novinky a aktuality

07.11.2019 odstávka ČEZ

Dáváme Vám na vědomí, že společnost ČEZ oznámila plánované práce a odstávku na elektrozařízení v ulici Čechovy Sady dne 20.11.2019. Tyto práce mohou omezit provoz výměníkové stanici č.15, ul. Čechovy sady, Kolín. Z toho důvodu může být omezena dodávka tepelné energie v lokalitách výměníkových stanic VS 02 Tyršova ul., VS 03 Bezručova ul., VS 04 Družstevní ul., VS 05 Masarykova ul., VS 08 ul. Rimavské Soboty, VS 09 Tisovecká ul., VS 11 Klenovecká ul., VS 15 uů. Čechovy sady, VS 16 Na Magistrále, RD ul. v Břízách, 1. ZŠ Bezručova, 7. ZŠ Masarykova a Vodní svět. Jedná se o den 20.11.2019 a to zhruba od 7:30h. do 15:30h.

Děkujeme za pochopení. 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení