www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

15.9.2007  Vyhodnocení semináře ENERGO -KOLÍN I


Semináře se zúčastnili nejen zákazníci MTH, ale i zástupci škol, úřadů a ostatních podnikatelských aktivit. Úvodní slovo přednesl tajemník Městského úřadu v Kolíně Mag. Jiří Kamínek, který kladně kvitoval tyto aktivity i v souvislosti se vstupem strategického partnera Energie AG do městské společnosti a seznámil přítomné s ostatním děním v regionu.  

Po zahájení bylo předáno čestné ocenění paní Jarmile Jeníčkové energetičce SBD Kolín, které společnost MTH každoročně uděluje osobám za příkladnou spolupráci v oblasti technického rozvoje a energetických úspor. V odborném bloku semináře vystoupil jako první ing. Zdeněk Žabička, který se věnoval problematice navrhování a provozu teplé vody. Z jeho přednášky lze shrnout následující závěry : Při průtoku vody ve vnitřním vodovodu nemá kolísat nastavené množství vody vytékající z armatur. Ve vodovodu nesmí vznikat slyšitelné tlakové rázy. Průtok vody vnitřním vodovodem nemá vyvolávat hlukové projevy v okolních místnostech.

Doba, která uplyne od otevření armatury po dosažení potřebné teploty, by neměla být delší než 30 vt. Teplota vody během otevření armatury nemá kolísat. Voda, která vytéká z armatury, musí mít stejnou kvalitu jako voda ve veřejném vodovodu, ze kterého je nemovitost připojena. Projektant by vždy měl při návrhu rozvodů vody zvážit, zda výhodná vlastnost zvoleného materiálu v jedné oblasti je dostatečně vyvážena nevýhodou v oblasti jiné. V žádném případě se nesmí při dimenzování potrubí hydraulicky hladkých potrubí používat metoda „o stupeň menší“. Žádné potrubní systémy by se neměly navrhovat odhadem.

Zatím se příliš nedává do souvislostí s návrhem vnitřního vodovodu výskyt bakterií Legionella pn. v soustavách teplé vody přesto, že je to jedna z možných podmínek výskytu Ve druhé části vystoupil ing. Vladimír Valenta, který přítomné seznámil s regulací tepla v objektech s využitím termostatických radiatorových ventilů. Při jeho přednášce došlo i na zajímavé dotazy. Za nejdůležitěkší body jeho přednášky se dá považovat : Termostatické radiátorové ventily (TRV), které se osazují na otopná tělesa, regulují teplotu vzduchu v místnosti. Sestávají z ventilové části a z regulační hlavice. Pokud TRV udržují teplotu vzduchu v místnostech v optimální výši a v požadovaném rozsahu, zabraňují přetápění místností a tak dochází k úsporám tepla na vytápění. Když během vytápěcího období udržíme teplotu vzduchu v místnosti o 1 stupeň nižší, dosáhneme 6,5% úspory tepla na vytápění. Pokud o 2 stupně, tak dosáhneme úspory 2 x 6,5 = 13 %, atd. Při chladnějším či zcela studeném otopném tělese je-li místnost natopena na požadovanou teplotu, neznamená, že vytápění nefunguje! TRV zajistí maximální úspory tepla na vytápění tehdy, když je vytápěcí soustava vybavena centrální regulací. Ta je situována v kotelnách, výměníkových stanicích nebo přímo v domech. Osazení TRV musí být prováděno podle jednoduchého projektu.

Projekt vychází z hydraulického výpočtu vytápěcí soustavy. Na základě výpočtu je stanoveno nastavení TRV a podpůrných armatur (seřizovacích aramatur a regulátorů tlakových rozdílů). Bez řízení tlakových rozdílů by na TRV docházelo k nepříjemným hlukům. Poslední téma bylo věnováno novým moderním trendům v dodávce tepla a teplé vody přímo do bytů. Tuto přednášku vedl ing.Michal Kučera, který přítomné seznámil s různými typy bytových předávacích stanic, možností jejich instalace a využitím. Tyto stanice splňují max. komfort vytápění a ohřevu teplé vody v porovnání s ostatními bytovými zdroji. V této oblasti MTH připravuje ve spolupráci s odborem správy majetku MÚ v Kolíně pilotní projekt 15 bj v Zengrově ul. v Kolíně IV.

Na závěr vystoupil ředitel MTH p. Jan Hladík, který shrnul celý program, poděkoval všem zúčastněným s přáním dalšího setkání u příležitosti Energo Kolín II . Věříme, že seminář splnil svůj účel, což lze dokladovat poměrně vysokou účastí a kladnou odezvou na jednotlivá témata. Rádi bychom přivítali případné návrhy témat, které Vás zajímají.


Novinky a aktuality

23.01.2020 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení