www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Zajímavosti

22.2.2008  Spotřeba tepla a klimatické podmínky


V otopném období musí být zařízení pro dodávku tepla v pohotovostním technickém stavu, aby bylo možné kdykoliv zahájit a udržovat provoz vytápění. Počet dnů otopného období / 273 příp. 274 / se samozřejmě neshoduje s počtem dnů vytápění / obvykle 200 - 240 dnů /. S vytápěním se započne v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne v příslušném místě nebo lokalitě pod +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 7.00, 14.00 a 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se započítává dvakrát. Toto sledování a vyhodnocování se provádí na dispečerském pracovišti MTH. Pro dimenzování otopných soustav je důležitá tzv. výpočtová venkovní teplota, která vychází z průměrné teploty pěti po sobě následujících nejchladnějších dnů podle dlouhodobých meteorologických pozorování. Pro území České republiky byly zvoleny 3 základní výpočtové teploty - minus 12 , 15 a 18 °C. Lokalita Kolína a jeho okolí patří do výpočtové teploty - 12 °C. Výše spotřeby tepla pro vytápění objektu je určována tepelně - technickými vlastnostmi jeho obvodového pláště / tepelnou ztrátou objektu / a klimatickou náročností příslušného zúčtovacího období . Roční množství tepla pro vytápění daného objektu je možné přibližně vypočítat nejpoužívanější metodou tzv. denostupňovou známou také pod pojmem gradenová.

Vychází zjednodušeně ze vztahu: -3Qr = 3,6 . 24 . 10 . e . Qc . d . ( t is - t es )( ti - te )

kde:

  • Qr - roční množství tepla pro vytápění /GJ/rok/
  • e - opravný součinitel vyjadřující různé provozní vlivy / pro byty zpravidla 0,75 /
  • Qc - tepelná ztráta objektu při výpočtové venkovní teplotě / kW / d - počet dnů vytápění za otopné období / zpravidla 200-240 /
  • t is - průměrná vnitřní teplota v objektu / zpravidla 20 °C /
  • t es - průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v dané lokalitě
  • ti - výpočtová vnitřní teplota v objektu / zpravidla 20 °C /
  • te - výpočtová venkovní teplota v dané lokalitě / Kolín -12 °C /

Výraz d . (t is - t es) představuje počet denostupňů ( D° ) , které vyjadřují klimatické poměry v daném roce, neboli jinak řečeno jaký byl za rok rozdíl denních stupňů mezi venkovní a vnitřní teplotou během vytápění. Dosahované počty denostupňů v jednotlivých uplynulých letech dle podkladů MTH Kolín jsou uvedeny v tabulce : Z přehledu vyplývá, že rok 2000 a byl nejteplejším rokem s nejnižším počtem denostupňů, dokonce podle hydrometrologů nejteplejší za celou dobu pravidelného sledování od r. 1775. Naopak v r. 1996 bylo topné období mimořádně chladné. V roce 2005 byl počet denostupňů nižší než je dlohodobý průměr, oproti r. 2004 byl však z hlediska klimatických podmínek srovnatelný. Z tohoto důvodu se nemusíme obávat dramatického navýšení nákladů při vyúčtování.

Hladík Jan - MTH Kolín


Novinky a aktuality

07.11.2019 odstávka ČEZ

Dáváme Vám na vědomí, že společnost ČEZ oznámila plánované práce a odstávku na elektrozařízení v ulici Čechovy Sady dne 20.11.2019. Tyto práce mohou omezit provoz výměníkové stanici č.15, ul. Čechovy sady, Kolín. Z toho důvodu může být omezena dodávka tepelné energie v lokalitách výměníkových stanic VS 02 Tyršova ul., VS 03 Bezručova ul., VS 04 Družstevní ul., VS 05 Masarykova ul., VS 08 ul. Rimavské Soboty, VS 09 Tisovecká ul., VS 11 Klenovecká ul., VS 15 uů. Čechovy sady, VS 16 Na Magistrále, RD ul. v Břízách, 1. ZŠ Bezručova, 7. ZŠ Masarykova a Vodní svět. Jedná se o den 20.11.2019 a to zhruba od 7:30h. do 15:30h.

Děkujeme za pochopení. 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení