www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Zajímavosti

22.2.2008  Spotřeba tepla a klimatické podmínky


V otopném období musí být zařízení pro dodávku tepla v pohotovostním technickém stavu, aby bylo možné kdykoliv zahájit a udržovat provoz vytápění. Počet dnů otopného období / 273 příp. 274 / se samozřejmě neshoduje s počtem dnů vytápění / obvykle 200 - 240 dnů /. S vytápěním se započne v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne v příslušném místě nebo lokalitě pod +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 7.00, 14.00 a 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se započítává dvakrát. Toto sledování a vyhodnocování se provádí na dispečerském pracovišti MTH. Pro dimenzování otopných soustav je důležitá tzv. výpočtová venkovní teplota, která vychází z průměrné teploty pěti po sobě následujících nejchladnějších dnů podle dlouhodobých meteorologických pozorování. Pro území České republiky byly zvoleny 3 základní výpočtové teploty - minus 12 , 15 a 18 °C. Lokalita Kolína a jeho okolí patří do výpočtové teploty - 12 °C. Výše spotřeby tepla pro vytápění objektu je určována tepelně - technickými vlastnostmi jeho obvodového pláště / tepelnou ztrátou objektu / a klimatickou náročností příslušného zúčtovacího období . Roční množství tepla pro vytápění daného objektu je možné přibližně vypočítat nejpoužívanější metodou tzv. denostupňovou známou také pod pojmem gradenová.

Vychází zjednodušeně ze vztahu: -3Qr = 3,6 . 24 . 10 . e . Qc . d . ( t is - t es )( ti - te )

kde:

  • Qr - roční množství tepla pro vytápění /GJ/rok/
  • e - opravný součinitel vyjadřující různé provozní vlivy / pro byty zpravidla 0,75 /
  • Qc - tepelná ztráta objektu při výpočtové venkovní teplotě / kW / d - počet dnů vytápění za otopné období / zpravidla 200-240 /
  • t is - průměrná vnitřní teplota v objektu / zpravidla 20 °C /
  • t es - průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v dané lokalitě
  • ti - výpočtová vnitřní teplota v objektu / zpravidla 20 °C /
  • te - výpočtová venkovní teplota v dané lokalitě / Kolín -12 °C /

Výraz d . (t is - t es) představuje počet denostupňů ( D° ) , které vyjadřují klimatické poměry v daném roce, neboli jinak řečeno jaký byl za rok rozdíl denních stupňů mezi venkovní a vnitřní teplotou během vytápění. Dosahované počty denostupňů v jednotlivých uplynulých letech dle podkladů MTH Kolín jsou uvedeny v tabulce : Z přehledu vyplývá, že rok 2000 a byl nejteplejším rokem s nejnižším počtem denostupňů, dokonce podle hydrometrologů nejteplejší za celou dobu pravidelného sledování od r. 1775. Naopak v r. 1996 bylo topné období mimořádně chladné. V roce 2005 byl počet denostupňů nižší než je dlohodobý průměr, oproti r. 2004 byl však z hlediska klimatických podmínek srovnatelný. Z tohoto důvodu se nemusíme obávat dramatického navýšení nákladů při vyúčtování.

Hladík Jan - MTH Kolín


Novinky a aktuality

23.01.2020 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení