www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Zajímavosti

18.6.2008  Úspory tepla na zdrojích


 

Žijeme na prahu 21. století. V různých oborech jsme dosáhli velmi významných úspěchů - létáme do kosmu, klonujeme zvířata, používáme mobilní telefony atd. Známe také, jaké jsou nové možnosti v úsporách energií při využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energií - tepelná čerpadla, větrné elektrárny, solární energie apod. Přesto budeme ještě pro naši základní potřebu tepelné pohody využívat klasické zdroje na fosilní paliva. Z důvodu zvyšujících se nákladů na tepelnou energii s přihlédnutím k životnímu prostředí je naší povinností s ní umět především hospodařit. /Proto je i mj. připravován zákon o hospodaření s energií/.

 

     Jak snižovat tepelnou náročnost na straně spotřebitele /zateplování objektů, vyregulování systémů otopných soustav a soustav TUV, měření a regulace v bytech/ se všeobecně ví a bylo k této problematice také mnohé řečeno a napsáno. Je také dobré, že i vykonáno.

 

     My se však zaměříme na zdroje tepelné energie, kde CTI spatřuje mnohé rezervy. Co je platné, když máme vyregulovanou spotřebitelskou soustavu abychom zamezili zbytečnému přetápění a kotelna nám pracuje s nedostatečnou účinností. Zvláště je smutné, pokud byla pořízena v 90. letech. V mnohých případech ani neznáme s jakou účinností nám zdroj tepla pracuje.

 

     Pro ilustraci uvádíme tabulku, jaké min. účinnosti by měli dosahovat jednotlivé zdroje výroby tepla podle výkonu a druhu paliva.

 

 

 

Kat.

zdroje

Výkon

kotle na

zdroji

 

Účinnost při použití paliva (%)

 

 

 

koks

č. uhlí

brikety

hn. uhlí tř.

hn. uhlí netř.

top. olej LTO

top. olej TTO

plyn

ZP

el.

akum

el. přím. top.

A

do 0,5

MW

69

68

67

66

62

80

-

85

96

98

B

0,51-3

MW

-

70

69

68

63

83

-

86

97

99

C

3,6-6

MW

-

75

-

72

65

84

-

87

-

-

D

6,1-20

MW

-

77

-

-

70

85

82

90

-

-

E

20,1-50

MW

-

80

-

-

77

87

85

92

-

-

F

nad 50

MW

-

82

-

-

82

89

86

93

-

-

 

 

 

Uvedené účinnosti se vztahují na jednotlivé kotle. Minimální účinnosti celých kotelen mohou být až o 2% nižší. V případě využití kondenzace o 10% vyšší.

 

 

     Jak je vidět z tabulky, čím větší zdroj, tak tím jsou pochopitelně dány lepší provozní podmínky a samozřejmě vyšší účinnost zařízení. Větší zdroj má také lepší možnosti k využití kombinované výroby tepla a el. energie. Ztráty v rozvodech dokážeme eliminovat moderní technologií předizolovaného potrubí.

 

     Nejvíce nedostatků vykazují malé a střední zdroje, které jsou provozovány různými institucemi státní správy a samosprávy. /školy, úřady, apod./, dále jsou to domovní kotelny, kde majitelem zdroje tepla a zásobovaného objektu je tatáž osoba.

 

Jaké se převážně vyskytují nedostatky:

 

 • Není vůbec známo sjakou roční provozní účinností nám zdroj pracuje. Nemůžeme se spokojit jen směřením primárního paliva. Proto je nutné nechat odbornou firmou osadit na výstupu zkotelny měření tepla, abychom mohli seriozně porovnat dosahované účinnosti stabulkou. Většinou , pokud toto uděláme ,zjistíme ,že dosahovaná účinnost vůbec neodpovídá předpokládaným udaným technickým parametrům.

     

 • Kotelny nejsou vybaveny ekvitermní regulací. Regulace výstupu topné vody vzávislosti na venkovní teplotě je odkázána na přístupu obsluhy. Potom dochází zpravidla kpřetápění a tím samozřejmě knehospodárnému provozu .

 

 • Zdůvodu cenové výhodnosti jsou provozovány poměrně nové kotle, které nevyhovují ekologickým požadavkům /např. ETI/. Potom jsme vystaveni nebezpečí za sankce ze strany dotčených orgánů , nebo jsme nuceni požadovat na orgánech ŽP o vyjímku.

 

 • Není prováděno pravidelné seřizování kotlů servisní organizací na základě měření jednotlivých plynů ve spalinách.

 

 • Nejsou dostatečně tepelně zaizolovány nejen kotle, ale i veškeré rozvody vkotelně včetně jednotlivých armatur. Víme ze zkušeností , že zhruba 1 až 3 % můžeme ušetřit kvalitním zaizolováním rozvodů vkotelně. Často se ze setrvačnosti a pohodlnosti zapomíná na izolaci jednotlivých armatur. Vsoučasné době existuje řada izolačních materiálů a přípravků, kterými lze pohodlně zaizolovat cokoliv.

 

 • Předimenzované tepelné výkony kotlů. Zvláště, pokud je použito kotlů sjednostupňovým hořákem. Ve většině případů potom výkon neodpovídá momentální potřebě ve spotřebitelské soustavě .

 

 • Není zamezeno častému zapínání a vypínání kotlů vhodnou nadřazenou regulací. Zdůvodu zvyšování účinnosti je zapotřebí , aby chod kotle trval co nejdéle . Vhodnou nadřazenou regulací lze naprogramovat kaskádové připojování a odpojování jednotlivých kotlů popř. jejich čas doběhu či hysterézy. Je také vhodné při ekvitermní regulaci zvolit snímání teploty ze zpětného potrubí a tím využít určité setrvačnosti otopné soustavy.

 

    

 

 • U vypnutého kotle vpohotovostním stavu není zabráněno zbytečnému protékání topnou vodou. Tomuto předejdeme pokud každý okruh kotlů vybavíme oběhovými čerpadly se zpětnými klapkami a budou spínány vsoučinnosti schodem kotlů.

 

 • Kotle jsou ochlazovány průtokem vzduchu . Vkouřovodech od jednotlivých kotlů nejsou použity spalinové klapky sel. pohonem, které , pokud je kotel vklidu , omezí průtok vzduchu. Jejich instalaci volíme převážně nad přerušovač tahu.

 

 • Výkon kotelny není přizpůsoben novým podmínkám spotřeby. Při navrhování výkonu se ve většině případů vycházelo způvodního technických parametrů, které počítali i surčitou rezervou, což se nám prokázalo při zavedení měření. Postupem času byla provedena určitá úsporná opatření na straně spotřeby / zateplení , seřízení soustavy , MaR apod. / a tím se nám zdroje stávají o to více předimenzovány . Tím ztrácíme efekt jak provozní , tak i investiční.

 

 • Není použito moderních kotlů.z hlediska regulovatelnosti výkonu. Používat kotle, které jsou vybaveny dvoustupňovým hořákem nebo dokonce hořákem splynulou regulací.

 

 • Nepoužívá se v systému upravená voda. Samozřejmě , pokud používáme upravenou vodu , prodlužujeme tím životnost veškerého zařízení od kotlů počínaje a radiátorů konče.

 

 • Ochlazuje se prostor kotelny nadměrným větráním. Mnohonásobnou výměnou vzduchu vkotelně snižujeme teplotu prostoru , což samozřejmě zvyšuje tepelné ztráty. Lze použít kvalitní analyzátor plynů a větrání omezit..

 

 • Kondenzační a nízkoteplotní kotle jsou provozovány tak ,že není možné využít jejich plnou účinnost. Dokonce jsou zapojovány tradičním způsobem, jak jsme byli zvyklí na zapojování kotlů při ochraně proti nízkoteplotní korozi / směšovací armatury , spojky apod./. Také není ve většině případech parametrově přizpůsobena otopná soustava.

 

           Ať chceme či nechceme , dopustili jsme se všichni v našem rozhodování chyb. Musíme si přiznat, že ve většině případů  to bylo z neznalosti věci , jak montážních firem , tak i investora.  Všichni se učíme a zdokonalujeme . Každopádně jsme dosáhli posunu alespoň v tom , že mnoho uhelných kotelen nejvíce znečišťujících životní prostředí , bylo nahrazeno spalováním ušlechtilejším palivem převážně ZP. Pokud se podíváme do statistiky , vidíme v posledních letech výrazné snížení emisí , převážně oxidů síry. Tyto dobré výsledky nám samozřejmě nebrání v tom , abychom nadále hledali další úspory, které CTI spatřuje ve  využití kondenzace a kombinované výroby tepla a elektřiny na zdrojích s podporou netradičních a obnovitelných zdrojů energie .  

 

Měli bychom se řídit pravidlem , že nejlevnější energie je ta, kterou nemusíme vyrobit.

Novinky a aktuality

23.01.2020 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení